“สัมมา วิหาเรยุง อสุญโญโลโกอรหันเตหิ”
ตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสัมมาทั้ง ๘ ข้อ (มรรค ๘) อยู่ ตราบนั้นโลกนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์

สิ่งที่ควรทำ / มรรค

มรรคมีองค์ ๘ ได้ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค

...

"สัพเพ สังขารา อะนิจจา"
สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น , มันไม่เที่ยง , เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป

สิ่งที่ควรเป็น / อารยธรรมวิถี

"สัพเพ สังขารา ทุกขา"
สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น , มันเป็นทุกข์ทนยาก , เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป

พระธรรมเทศนาบทที่ควรศึกษา

"สัพเพ ธัมมา อะนัตตา"
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง , ทั้งที่เป็นสังขารแลมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น , ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน , ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา

"อาสวักขยญาณ"
อวิชชาเรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก่เราแล้ว, ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว, เหมือนการทำลายออกจากกระเปาะฟองแห่งลูกไก่

"นิพพานธาตุ"
ดิน น้ำ ไฟ และลม ย่อมไม่หยั่งลงในนิพพานธาตุ ดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่าง พระอาทิตย์ย่อมไม่ปรากฏ พระจันทร์ย่อมไม่สว่าง ความมืดย่อมไม่มี