บทความข่าวสาร

ทุกข์ เพราะไม่รู้ - ผู้รู้ จึงไม่ทุกข์

ทุกข์ เพราะไม่รู้ - ผู้รู้ จึงไม่ทุกข์

คนทุกข์เพราะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ ผู้ไม่ได้ขัดเกล้าเจริญจิตภาวนา ย่อมเป็นทุกข์ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ย่อมไม่ทุกข์ เป็นธรรมดา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

จิตที่ยังมีอวิชชาหรือยังไม่หลุดพ้น ล้วนเป็นเพื่อน ทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จิตที่ติดในแต่ละภพภูมิต่างๆ ก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น

เติมเชื้อไฟลงในกองฟืน ไฟหากไร้ซึ่งเชื้อ มันจะดับลงเอง

เติมเชื้อไฟลงในกองฟืน ไฟหากไร้ซึ่งเชื้อ มันจะดับลงเอง

หากรู้ทันอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งได้ด้วยสติ อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งจะดับลงทันทีอัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปทำอะไร เพียงแค่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆ

วิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง

วิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง

ความสุขที่แท้จริง ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่...รู้แจ้ง อริยสัจ ๔ รู้ทุกข์ รู้เหตุของการเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางดับทุกข์

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

โลก คือ ดินแดนแห่งทุกข์ พอใจโลก คือ ชอบพอใจทุกข์ ยึดติดโลก คือ ติดใจความทุกข์

สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน

สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน

จิต, ใจ, ตัวรู้, ผู้รู้, สติ, ธาตุรู้, วิญญาณธาตุ, สิ่งที่ถูกรู้ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสภาวะธรรม ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา

เลือกที่ใช่ ไปที่ชอบ จิตปรุงแต่งเช่นใด ย่อมมีภพชาติรองรับจิตนั้นๆ ไว้เสมอ

เลือกที่ใช่ ไปที่ชอบ จิตปรุงแต่งเช่นใด ย่อมมีภพชาติรองรับจิตนั้นๆ ไว้เสมอ

เมฆหมอกปิดบังดวงจันทร์คราใด ย่อมมืดมิด อวิชชาห่อหุ้มครอบงำจิตใจ ย่อมไม่รู้ความจริง

เอาชนะในสิ่งใดย่อมไร้ค่า หากยังแพ้อวิชชาเป็นตัวตน

เอาชนะในสิ่งใดย่อมไร้ค่า หากยังแพ้อวิชชาเป็นตัวตน

เอาชนะในสิ่งใดย่อมไร้ค่า หากยังแพ้อวิชชาเป็นตัวตน เอาชนะผู้อื่นหมื่นแสนไม่เกิดผล หากไม่พาให้ตนพ้นทุกข์ภัย

ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ

ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ

ความจริงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก เพราะอวิชชาความไม่รู้ไม่อยากรับความจริง ความจริงเป็นสิ่งที่รู้ทันได้ยาก เพราะกิเลสความคิดปรุงแต่งที่คุ้นชินจนไม่รู้จริง

ยิ่งดิ้นรน ยิ่งค้นหา ยิ่งห่างหาย

ยิ่งดิ้นรน ยิ่งค้นหา ยิ่งห่างหาย

ยิ่งดิ้นรนยิ่งค้นหายิ่งห่างหาย ยิ่งไขว้ขว้ายิ่งควานหายิ่งห่างไกล ยิ่งยึดมั่นยิ่งถือมั่นยิ่งล่วงไป เพราะไม่รู้ตามความจริงในไตรลักษณ์

หลงปรุงแต่ง ยึดสังขารเป็นตัวตน

หลงปรุงแต่ง ยึดสังขารเป็นตัวตน

หลงปรุงแต่งยึดสังขารเป็นตัวตน เพลิดเพลินในสมมุติวัฏฏะทุกข์ มืดบอดสนิทในจิตคิดเห็นว่าเป็นสุข เสพทุกข์เคล้าสุขอยู่ชั่วกาล

จิต ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ

จิต ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ

จิตดิ้นรน จิตเป็นทุกข์ จิตหลงปรุงแต่ง จิตติดในทุกข์ จิตมีตัวตน จิตมีทุกข์

เห็นแจ้งนิพพาน ด้วยปัญญาจักษุ

เห็นแจ้งนิพพาน ด้วยปัญญาจักษุ

ละอัตตาปรุงแต่งสังขารจิต จึงจะเห็นสิ่งเหนือคิดเหนือสังขาร หยุดความคิดด้วยปัญญามิใช่ฌาน จะรู้แจ้งเห็นนิพพานด้วยปัญญา

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด รู้สิ่งใดย่อมไร้ค่า หากไม่รู้จิตตน รู้จิตตน พาให้พ้นทุกข์

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน : ไม่รู้แจ้ง ความอยาก ความยึด จึงเป็นทุกข์

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน : ไม่รู้แจ้ง ความอยาก ความยึด จึงเป็นทุกข์

อวิชชาปิดบังใจให้มืดมิด จึงหลงผิดคิดเป็นถูกมาแต่ไหน ทำสิ่งผิดธรรมชาติอยู่ร่ำไป หลงเพลินในวัฏฏทุกข์ตลอดกาล

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล