พระมหาเจดีย์พุทธคยา นั้นตั้งอยู่ที่วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส วัดจองคำ พระอารามหลวง ได้สร้างพระพุทธเจดีย์พุทธคยาขึ้น เพื่อทดแทนคุณของประเทศไทย และเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พุทธคยา หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว พระมหาเจดีย์พุทธคยา ก่อสร้างด้วยหินทรายสีนํ้าตาลนวล มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดแหลมคล้ายยอดพระเจดีย์ทั่วไป มีความสูงประมาณ ๕๑ เมตร