วัดป่าโกรกสะเดา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา