วัดพิหารแดง ต.พิหารแดง เป็นวัดลำดับที่ 7 ตามเส้นทางมหามงคลไหว้พระ 9 วัดโบราณ สุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี ห่างจากวัดพระนอนเล็กน้อย ภายในวัดพิหารแดงมีพระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ 700 ปี สร้างในสมัยอู่ทองตอนปลาย นามว่าพระพุทธทศพลญาณมหามุนี วัดพิหารแดงมีศาลาริมน้ำเป็นคุ้งน้ำบรรยากาศร่มรื่น

ความเป็นมาของชื่อวัดพิหารแดง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีทหารเอกชื่อพระเทพราชา เป็นคนบ้านโพธิ์หลวง ซึ่งปลูกหมากและพลู ส่งไปเมืองหลวง ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "พลูหลวง" จนถึงปัจจุบัน (หมู่ที่ 1) และต่อมาพระเทพราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อ ได้ไปค้นพบวิหารในบริเวณใกล้บ้านพลูหลวง ได้ปรับปรุงบูรณะโดยใช้สีแดงเป็นหลัก เพื่อเป็นอนุสรณ์ อยู่ต่อมาวัดวิหารแดง เรียกเพี้ยนมาเป็น "วัดพิหารแดง" และใช้เป็นชื่อเรียกตำบลพิหารแดงเป็นต้นมา