กรรม

พระเมฆิยะ : จากความดำริชอบเป็นความฟุ้งซ่าน

พระเมฆิยะ : จากความดำริชอบเป็นความฟุ้งซ่าน

จิตเป็นธรรมชาติดิ้นรน กลับกลอก รักษายาก ห้ามได้ยาก ผู้มีปัญญาย่อมตัดให้ตรงได้ เหมือนดังช่างทำลูกศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น

ภิกษุสองสหาย : ไม่ประมาทคนละแบบ

ภิกษุสองสหาย : ไม่ประมาทคนละแบบ

คนผู้มีปัญญาดี เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อสัตว์ทั้งหลายประมาท เป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากเมื่อสัตว์ทั้งหลายหลับ เขาจึงทิ้งคนเหล่านั้นไป เหมือนดังม้าฝีเท้าเร็ว วิ่งละทิ้งม้าตัวที่ไร้พลังไป ฉะนั้น

พาลนักษัตร : งานนักขัตต์ของคนพาล

พาลนักษัตร : งานนักขัตต์ของคนพาล

คนพาลทั้งหลายมีปัญญาทราม มักประมาทอยู่เนืองๆ ส่วนผู้มีปัญญา มีแต่รักษาความไม่ประมาท เหมือนดังรักษาทรัพย์ที่มีค่าที่สุดไว้ ฉะนั้น

กุมภโฆสกะเศรษฐี: ลูกเศรษฐีทำงานเป็นยาม

กุมภโฆสกะเศรษฐี: ลูกเศรษฐีทำงานเป็นยาม

ยศย่อมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อบุคคลมีความขยัน มีสติ ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ ใคร่ครวญก่อนทำทุกครั้ง สำรวมกาย วาจา ใจ เลี้ยงชีวิตตามธรรม ด้วยความไม่ประมาท

พระนางสามาวดี: ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา

พระนางสามาวดี: ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา

ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่ง ความตาย ผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย คนที่ประมาทก็เป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว

ธัมมิกอุบาสก : ก่อนตายมีเทวรถมารอรับ

ธัมมิกอุบาสก : ก่อนตายมีเทวรถมารอรับ

ผู้กระทำบุญไว้แล้ว ย่อมร่าเริงใจในโลกนี้, ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในโลกหน้า เรียกว่า จะอยู่หรือตายก็ย่อมบันเทิง เขาบันเทิง เขาร่าเริงใจยิ่งนัก เพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตน

นายจุนทสูกริก : คนฆ่าหมูผู้เลือดเย็น

นายจุนทสูกริก : คนฆ่าหมูผู้เลือดเย็น

ผู้กระทำบาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็ย่อมเศร้าโศก เรียกว่า จะอยู่หรือตายก็ย่อมเศร้าโศก เขาเศร้าโศก เขาเดือดร้อน เพราะเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตน

นายตัมพกาฐิกะ ผลแห่งบุญ : เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรตลอด ๕๕ ปี...ตายแล้วเกิดในชั้นดุสิต

นายตัมพกาฐิกะ ผลแห่งบุญ : เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรตลอด ๕๕ ปี...ตายแล้วเกิดในชั้นดุสิต

ชายหน้าตาอัปลักษณ์เข้าร่วมกับกลุ่มโจร ถูกทางการจับกุมได้ ยอมทรยศรับฆ่าเพื่อนโจร เพื่อตัวเองรอดตาย ทางการตั้งให้เป็นนายเพชฌฆาต

ครอบครัวอภิชาตบุตร ผลแห่งบุญ : พ่อแม่เป็นเปรต ลูก ๆ เป็นเทวดา

ครอบครัวอภิชาตบุตร ผลแห่งบุญ : พ่อแม่เป็นเปรต ลูก ๆ เป็นเทวดา

ในกรุงพาราณสี มีสามีภรรยาวรรณะพราหมณ์คู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ ทั้งสองมีบุตร ๓ คน คือ บุตรชายคนโต ๑ บุตรชายคนรอง ๑ และบุตรสาวเป็นคนเล็ก ๑

ทายิกาเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายบิณฑบาตแต่พุทธะ...จากทุคติเป็นสุคติ

ทายิกาเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายบิณฑบาตแต่พุทธะ...จากทุคติเป็นสุคติ

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหาร เขตกรุงสาวัตถี ทรงมีพระ มหากรุณาตรวจดูโลกตอนใกล้รุ่ง ทรงพบหญิงชาวกรุงมธุรา (แคว้นสุรเสนะ) คนหนึ่ง ใกล้ สิ้นอายุ ตายแล้วนางจะเกิดในอบายภูมิ

อานันทเศรษฐี ผลแห่งบาป : ผลของความตระหนี่...เกิดเป็นคนหน้าตาอัปลักษณ์

อานันทเศรษฐี ผลแห่งบาป : ผลของความตระหนี่...เกิดเป็นคนหน้าตาอัปลักษณ์

อานันทเศรษฐีเป็นเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถี มีทรัพย์มากถึง ๘๐ โกฏิ (อสีติโกฏิวิภโว) เขามีบุตรชายเพียงคนเดียว คือ "มูลสิริ" เศรษฐีเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นมาก เขาจะ สอนลูก สอนญาติ และเหล่าคนงานให้สั่งสมทรัพย์ ใช้ให้น้อยที่สุด

พระยาปายาสิ ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพ เกิดในวิมานอันว่างเปล่า

พระยาปายาสิ ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพ เกิดในวิมานอันว่างเปล่า

เมื่อพระกุมารกัสสปะแสดงธรรมปลดเปลื้องพระยาปายาสิให้ตั้งอยู่ในความเห็น ความชอบแล้ว พระยาปายาสิก็ได้ถวายมหาทานแด่พระเถระและภิกษุสงฆ์ตลอด ๗ วัน และตั้งแต่บัดนั้น

จูฬกาลอุบาสก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการไม่ทำบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน

จูฬกาลอุบาสก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการไม่ทำบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน

จูฬกาลเป็นชาวสาวัตถี เป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัย เขาเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่น สมาทานรักษาอุโบสถ (อุโบสถศีล) เดือนหนึ่ง ๘ วัน ในวันที่เขารักษาอุโบสถเขาจะพักแรม ฟังธรรมอยู่ในพระวิหารเชตวัน

โตเทยยพราหมณ์ ผลแห่งบาป : ผลแห่งความตระหนี่...เกิดเป็นสุนัข

โตเทยยพราหมณ์ ผลแห่งบาป : ผลแห่งความตระหนี่...เกิดเป็นสุนัข

โตเทยยพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตุทิคาม นอกกรุงสาวัตถี เขามีทรัพย์มากถึง ๘๗ โกฏิ ซึ่งตกทอดต่อมาจากคนหลายรุ่น เมื่อถึงรุ่นของเขา

นางเปรตกินลูกตัวเอง ผลแห่งบุญ : พ้นทุกข์ในโลกเปรต เพราะอนุโมทนาบุญ

นางเปรตกินลูกตัวเอง ผลแห่งบุญ : พ้นทุกข์ในโลกเปรต เพราะอนุโมทนาบุญ

ครั้งพุทธกาล...มีพระเถระ ๘ รูป อยู่จำพรรษาในชนท ออกพรรษาแล้วเดินทาง มุ่งไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่างทางพวกท่านแวะพักแรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง คืนนั้น นางเปรตตนหนึ่งได้ปรากฎกายให้บรรดาพระเถระเห็น

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล