กรรม

เสรีเทพบุตร ผลแห่งบุญ : บำเพ็ญทาน ๘ หมื่นปี ก็ยังไม่รู้สึกอยากหยุดทำบุญ

เสรีเทพบุตร ผลแห่งบุญ : บำเพ็ญทาน ๘ หมื่นปี ก็ยังไม่รู้สึกอยากหยุดทำบุญ

เสรีเทพบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระวิหารเชตวัน แล้ว กราบทูลว่า "เทวดาและนุษย์ ต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้น (มนุษย์พอใจที่ได้บริโภคและ ทำทาน, เทวดาพอใจเมื่อการให้ข้าวเป็นทานนั้นป็นกุศลส่งผลดีในสวรรค์) ผู้ที่ไม่พอใจข้าว ชื่อว่ายักษ์โดยแท้"

ภัททาสุภัททา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งทานเจาะจงบุคคลและภิกษุสงฆ์

ภัททาสุภัททา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งทานเจาะจงบุคคลและภิกษุสงฆ์

น้องสาวถวายทานไม่กี่ครั้ง ตายแล้วเกิดสวรรค์นิมมานรดี พี่สาวถวายทานบ่อยกว่า เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

จูเฬกสาฎก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายผ้าที่มีอยู่เพียงผืนเดียว

จูเฬกสาฎก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายผ้าที่มีอยู่เพียงผืนเดียว

พราหมณ์และพราหมณีเป็นคู่สามีภรรยาชาวสาวัตถีที่มีฐานะยากจนขันแค้น ทั้ง สองไม่มีบุตร เพื่อนบ้านจึงเรียกพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่า จูเฬกสาฎก

นารีเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลของการถวายน้ำฉันแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ขาดแคลน

นารีเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลของการถวายน้ำฉันแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ขาดแคลน

ครั้งพุทธกาล ภิกษุ ๑๖ รูป จากอาวาสแห่งหนึ่ง ออกเดินทางมุ่งไปกรุงสาวัตถีเพื่อ เข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ขณะนั้นเป็นฤดูร้อน หนทางกันดาร

ปุคคลสูตร ผลแห่งบุญ : กรรมอดีตแก้ไขไม่ได้ กรรมปัจจุบันกำหนดอนาคต

ปุคคลสูตร ผลแห่งบุญ : กรรมอดีตแก้ไขไม่ได้ กรรมปัจจุบันกำหนดอนาคต

พระธรรมเทศนานี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงแสดงบุคคล ๔ ประเภทที่ปรากฎอยู่ในโลกนี้

พระเจ้าพิมพิสาร ผลแห่งบุญ : วิธีอุทิศทานแด่เปรตที่เคยเป็นพระญาติ

พระเจ้าพิมพิสาร ผลแห่งบุญ : วิธีอุทิศทานแด่เปรตที่เคยเป็นพระญาติ

พระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นเสมียนบำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าปุสสะ... ชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับนายเสมียน ขโมยไทยธรรมกิน...เกิดในนรก

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผลแห่งบุญ : ผลแห่งความมั่นคงในทาน เทวดาก็ยังต้องสนับสนุน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผลแห่งบุญ : ผลแห่งความมั่นคงในทาน เทวดาก็ยังต้องสนับสนุน

จากสุทัตตเศรษฐี สู่ "อนาถบิณฑิกเศรษฐี" ที่โลกร่ำลือ และเงินที่หว่านลงในบวรพุทธศาสนา

หมู่โจรรับศีล ๕ ผลแห่งบุญ : บุญจากการระลึกถึงศีล ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์

หมู่โจรรับศีล ๕ ผลแห่งบุญ : บุญจากการระลึกถึงศีล ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์

ครั้งอดีตกาล สมัยพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ มีโจรหมู่ใหญ่ราว ๕๐๐ คน ทำการปล้นชิงทรัพย์และประกอบโจรกรรมประชาชน อย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆ

นางอุตตรา ผลแห่งบุญ : ผลของการปฏิบัติเมตตาและวิปัสสนาภาวนา

นางอุตตรา ผลแห่งบุญ : ผลของการปฏิบัติเมตตาและวิปัสสนาภาวนา

เมื่อปุณณะเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีฉับพลัน ลูกสาวก็เป็นที่หมายปอง.. มนเศรษฐีทวงบุญคุณ บีบให้นางอุตตราแต่งงานกับลูกชายตน

นันทิยอุบาสก ผลแห่งบุญ : ทำบุญมาก มีเทพวิมานเกิดรอรับล่วงหน้า

นันทิยอุบาสก ผลแห่งบุญ : ทำบุญมาก มีเทพวิมานเกิดรอรับล่วงหน้า

นันทิยอุบาสกเป็นทานบดี...สร้างศาลาหลังใหญ่ถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ทันทีที่หลั่งน้ำถวาย ก็เกิดปราสาททิพย์ผุดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

สหายหญิงของนางวิสาขา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการอนุโมทนาการสร้างพระวิหาร

สหายหญิงของนางวิสาขา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการอนุโมทนาการสร้างพระวิหาร

ครั้งหนึ่ง นางวิสาขามหาอุบาสิกาสวมใส่เครื่องประดับชื่อ มหาลดาประสาธน์ ไปร่วมงานมหรสพที่มีผู้เชิญไป ขากลับนางจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวันวิหาร จึงถอดเครื่องประดับนั้นออกแล้วให้คนรับใช้ห่อด้วยผ้ารักษาไว้

สุพรหมเทพบุตร ผลแห่งบุญ : รู้ว่าจะไปนรก เข้าหาพุทธะ ปิดอบาย

สุพรหมเทพบุตร ผลแห่งบุญ : รู้ว่าจะไปนรก เข้าหาพุทธะ ปิดอบาย

เทวดาตนหนึ่งชื่อ สุพรหม เป็นเทพบุตรในสวรรค์ดาวดึงส์ วันหนึ่ง ได้พาเหล่านาง เทพอัปสรประมาณ ๕๐๐ นาง เข้าไปเล่นสนุกสนานในสวนนันทวัน

สักกเทวราช ผลแห่งบุญ : ทรงเกรงมรณภัย... บรรลุโสดาปัตติผล

สักกเทวราช ผลแห่งบุญ : ทรงเกรงมรณภัย... บรรลุโสดาปัตติผล

บุพนิมิตเกิดแก่ท้าวสักกะ ทรงรู้ว่ากำลังจะสิ้นอายุขัย ทรงเห็นว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้

ท้าวสักกะกับนางสุชาดา ผลแห่งบุญ : ความรักที่ไม่เปลี่ยนแปร (อานิสงส์แห่งศีล ๕)

ท้าวสักกะกับนางสุชาดา ผลแห่งบุญ : ความรักที่ไม่เปลี่ยนแปร (อานิสงส์แห่งศีล ๕)

ท้าวสักกะทรงค้นหานางสุชาดาอดีตภรรยา พบว่าเกิดเป็นนกยาง ทรงแปลงไปสอนให้นกยางรักษาศีล ๕

เทพนครของเทวดาดาวดึงส์ ผลแห่งบุญ : และอานิสงส์บุญที่พวกอดีตมาณพได้รับ

เทพนครของเทวดาดาวดึงส์ ผลแห่งบุญ : และอานิสงส์บุญที่พวกอดีตมาณพได้รับ

ในสวรรค์ดาวดึงส์นั้น มีส่วนที่เป็นนครอยู่หมื่นโยชน์ มีประตูแห่งเทพนครอยู่ ๔ ด้าน ภายนอกนครจะมีพื้นที่ดังนี้

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล