สิ่งที่ควรเป็น

หลวงปู่เจี๊ยะ บรรลุอรหันต์ แหวกอวิชชา คว่ำวัฏสงสาร

หลวงปู่เจี๊ยะ บรรลุอรหันต์ แหวกอวิชชา คว่ำวัฏสงสาร

ในวงศ์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่เจี๊ยะจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับเรื่องธรรมภายใน กิริยาภายนอกที่สบาย ๆ ท่านเป็นประเภทตรงไปตรงมา

หลวงตามหาบัวบรรลุพระอรหันต์ อวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลก

หลวงตามหาบัวบรรลุพระอรหันต์ อวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลก

พอรู้ว่าจิตอัศจรรย์นักหนาอย่างนี้ ขณะจิตหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันว่า “ถ้ามีจุดมีต่อมของผู้รู้อยู่ที่ไหน นั่นแลคือภพ” ทำให้ท่านงงเป็นไก่ตาแตก แทนที่จะได้อุบายนั้นแก้ปัญหา กลับเพิ่มความสงสัยขึ้นมาอีก แบกปัญหานั้นอยู่ในจิต ปล่อยวางไม่ได้

พระราธเถระ : ภิกษุเฒ่าผู้ว่าง่าย

พระราธเถระ : ภิกษุเฒ่าผู้ว่าง่าย

พึงเห็นผู้มีปัญญาคนใดที่ช่วยชี้โทษ, กล่าวห้ามปรามเรา, ให้เหมือนเขา กําลังชี้บอกขุมทรัพย์

หมอชีวก : ถวายการผ่าตัดห้อพระโลหิต

หมอชีวก : ถวายการผ่าตัดห้อพระโลหิต

ความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ผู้ถึงปลายทางแล้ว ความโศกหมดไปแล้ว หลุดพ้นแล้วจากธรรมทั้งปวง เพราะละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้ว

พระมหากัสสปเถระ : ผู้เป็นดุจหงส์

พระมหากัสสปเถระ : ผู้เป็นดุจหงส์

ท่านผู้มีสติ ย่อมขวนขวาย ไม่ยินดีในที่อยู่ ละความห่วงใยทั้งปวง เหมือนหมู่หงส์ไม่หวงเปือกตมบินไป ฉะนั้น

พระมหากัจจายนเถระ : ผู้เป็นที่รักของเทวดา

พระมหากัจจายนเถระ : ผู้เป็นที่รักของเทวดา

อินทรีย์ทั้งหลายของผู้ใดถึงความสงบแล้ว ก็เป็นเหมือนม้าที่นายสารถีฝึก ดีแล้ว ฉะนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ผู้นั้น ผู้ละความถือตัว ได้ ไม่มีอาสวะ ดํารงอยู่ในภาวะคงที่

พระสารีบุตรเถระ : ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายภิกษุ

พระสารีบุตรเถระ : ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายภิกษุ

จิตของผู้ใดเสมอเหมือนแผ่นดิน คงที่ประดุจเสาเขื่อน มีพรตงาม มีเปลือกตม คือ กิเลสปราศไปแล้ว ดุจห้วงน้ำใส ไร้ตะกอน ย่อมไม่ยินร้าย (ต่อโลกธรรม) สังสาระย่อมไม่มีแก่ผู้คงที่เช่นนั้น

พระสารีบุตรเถระ : ผู้ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตรเถระ : ผู้ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า

นรชนใด ไม่ต้องเชื่อใคร รู้อกตัญญ (ไม่มีปัจจัยใดๆ กระทํา-นิพพาน) ด้วย, ตัดที่ต่อ (สังสาร) ด้วย, กําจัดโอกาส (แห่งความเกิด), คายความหวังแล้ว นรชนนั้นแล เป็นบุรุษผู้สูงสุด

โสเภณีคนหนึ่ง : ยั่วยวนภิกษุในอุทยานรกร้าง

โสเภณีคนหนึ่ง : ยั่วยวนภิกษุในอุทยานรกร้าง

ป่าอันน่ารื่นรมย์ที่ชนทั่วไปไม่ยินดี กลับเป็นสถานที่ยินดีของท่านผู้ปราศจาก ราคะทั้งหลาย เพราะท่านเหล่านั้นมีปกติไม่แสวงหากาม

พระพาหิยทารุจีริยเถระ : ผู้เลิศด้านตรัสรู้เร็ว

พระพาหิยทารุจีริยเถระ : ผู้เลิศด้านตรัสรู้เร็ว

คาถาตั้งพันคาถา แต่ไม่ประกอบด้วยเนื้อความที่เป็นประโยชน์ ก็เทียบ กับคาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวไม่ได้ เพราะฟังแล้วสงบระงับกิเลสได้

พระกุณฑลเกลีเถรี : อดีตสตรีผู้หลงรักโจร

พระกุณฑลเกลีเถรี : อดีตสตรีผู้หลงรักโจร

ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อย แต่ไม่ประกอบด้วยเนื้อความที่เป็นประโยชน์ เทียบกันไม่ได้กับบทธรรมบทเดียว ที่ฟังแล้วสงบระงับกิเลสได้

พระขานุโกณทัญญเถระ : ผู้นิ่งดุจตอไม้

พระขานุโกณทัญญเถระ : ผู้นิ่งดุจตอไม้

คนไม่มีปัญญา มีจิตไม่มั่นคง มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี, คนมีปัญญา มีฌาน มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล