บทความข่าวสาร

บรรลุนิพพาน บรรลุธรรม ดวงตาเห็นธรรม ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน

บันทึกธรรมผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

บันทึกธรรม จากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ต้น-จนรู้แจ้งเห็นจริง พ้นทุกข์ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป

ฆราวาสทั้งชายและหญิง ถ้าบรรลุอรหันต์ จะต้องตายภายใน 7 วัน จริงหรือไม่

ฆราวาสทั้งชายและหญิง ถ้าบรรลุอรหันต์ จะต้องตายภายใน 7 วัน จริงหรือไม่

ในเรื่องนี้ ผู้คนที่ศึกษาปริยัติธรรมมักมีข้อโต้แย้งว่า เป็นไปไม่ได้ ที่ฆราวาสจะบรรลุอรหันต์แล้วจะมีชีวิตยืนยาวต่อมาได้ ทำไมถึงไม่ตายภายใน ๗ วัน องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ให้โอวาทกล่าวถึงฆราวาสบรรลุอรหันต์ ทำไมไม่ตายภายใน ๗ วัน ไว้ดังนี้ว่า

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่นหรือพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต เป็นพระป่าที่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิป จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกรรมฐาน ทั้งพระภิกษุและฆราวาสให้การยอมรับว่า "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล นับเป็นองค์เดียวที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งการภาวนาจิต" ประจักษ์พยานแห่งสมญานามดังกล่าว จะเห็นได้จาก คำเทศน์ คำสอนและความสนใจของหลวงปู่ อยู่ในเรื่อง "จิต" เพียงอย่างเดียว

พระพุทธปริตร

พระพุทธปริตร

ปริตร แปลว่า ความต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา เครื่องต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา รวมหมายถึงเครื่องราง ของขลัง ของที่ช่วยบรรเทา วิธีป้องกันรักษา

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

พระพุทธชัยมงคลคาถา หรือมักเรียกว่า พระคาถาพาหุง เรียกอีกอย่างว่า ชัยมงคลคาถา หรือ บทสวดถวายพรพระ เป็นชื่อพระคาถาในพระพุทธศาสนา มีความยาวแปดบท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล