สิ่งที่ควรรู้

ปุคคลสูตร ผลแห่งบุญ : กรรมอดีตแก้ไขไม่ได้ กรรมปัจจุบันกำหนดอนาคต

ปุคคลสูตร ผลแห่งบุญ : กรรมอดีตแก้ไขไม่ได้ กรรมปัจจุบันกำหนดอนาคต

พระธรรมเทศนานี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงแสดงบุคคล ๔ ประเภทที่ปรากฎอยู่ในโลกนี้

นารีเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลของการถวายน้ำฉันแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ขาดแคลน

นารีเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลของการถวายน้ำฉันแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ขาดแคลน

ครั้งพุทธกาล ภิกษุ ๑๖ รูป จากอาวาสแห่งหนึ่ง ออกเดินทางมุ่งไปกรุงสาวัตถีเพื่อ เข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ขณะนั้นเป็นฤดูร้อน หนทางกันดาร

จูเฬกสาฎก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายผ้าที่มีอยู่เพียงผืนเดียว

จูเฬกสาฎก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายผ้าที่มีอยู่เพียงผืนเดียว

พราหมณ์และพราหมณีเป็นคู่สามีภรรยาชาวสาวัตถีที่มีฐานะยากจนขันแค้น ทั้ง สองไม่มีบุตร เพื่อนบ้านจึงเรียกพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่า จูเฬกสาฎก

ภัททาสุภัททา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งทานเจาะจงบุคคลและภิกษุสงฆ์

ภัททาสุภัททา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งทานเจาะจงบุคคลและภิกษุสงฆ์

น้องสาวถวายทานไม่กี่ครั้ง ตายแล้วเกิดสวรรค์นิมมานรดี พี่สาวถวายทานบ่อยกว่า เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เสรีเทพบุตร ผลแห่งบุญ : บำเพ็ญทาน ๘ หมื่นปี ก็ยังไม่รู้สึกอยากหยุดทำบุญ

เสรีเทพบุตร ผลแห่งบุญ : บำเพ็ญทาน ๘ หมื่นปี ก็ยังไม่รู้สึกอยากหยุดทำบุญ

เสรีเทพบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระวิหารเชตวัน แล้ว กราบทูลว่า "เทวดาและนุษย์ ต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้น (มนุษย์พอใจที่ได้บริโภคและ ทำทาน, เทวดาพอใจเมื่อการให้ข้าวเป็นทานนั้นป็นกุศลส่งผลดีในสวรรค์) ผู้ที่ไม่พอใจข้าว ชื่อว่ายักษ์โดยแท้"

นางเปรตกินลูกตัวเอง ผลแห่งบุญ : พ้นทุกข์ในโลกเปรต เพราะอนุโมทนาบุญ

นางเปรตกินลูกตัวเอง ผลแห่งบุญ : พ้นทุกข์ในโลกเปรต เพราะอนุโมทนาบุญ

ครั้งพุทธกาล...มีพระเถระ ๘ รูป อยู่จำพรรษาในชนท ออกพรรษาแล้วเดินทาง มุ่งไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่างทางพวกท่านแวะพักแรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง คืนนั้น นางเปรตตนหนึ่งได้ปรากฎกายให้บรรดาพระเถระเห็น

โตเทยยพราหมณ์ ผลแห่งบาป : ผลแห่งความตระหนี่...เกิดเป็นสุนัข

โตเทยยพราหมณ์ ผลแห่งบาป : ผลแห่งความตระหนี่...เกิดเป็นสุนัข

โตเทยยพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตุทิคาม นอกกรุงสาวัตถี เขามีทรัพย์มากถึง ๘๗ โกฏิ ซึ่งตกทอดต่อมาจากคนหลายรุ่น เมื่อถึงรุ่นของเขา

จูฬกาลอุบาสก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการไม่ทำบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน

จูฬกาลอุบาสก ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการไม่ทำบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน

จูฬกาลเป็นชาวสาวัตถี เป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัย เขาเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่น สมาทานรักษาอุโบสถ (อุโบสถศีล) เดือนหนึ่ง ๘ วัน ในวันที่เขารักษาอุโบสถเขาจะพักแรม ฟังธรรมอยู่ในพระวิหารเชตวัน

พระยาปายาสิ ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพ เกิดในวิมานอันว่างเปล่า

พระยาปายาสิ ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพ เกิดในวิมานอันว่างเปล่า

เมื่อพระกุมารกัสสปะแสดงธรรมปลดเปลื้องพระยาปายาสิให้ตั้งอยู่ในความเห็น ความชอบแล้ว พระยาปายาสิก็ได้ถวายมหาทานแด่พระเถระและภิกษุสงฆ์ตลอด ๗ วัน และตั้งแต่บัดนั้น

อานันทเศรษฐี ผลแห่งบาป : ผลของความตระหนี่...เกิดเป็นคนหน้าตาอัปลักษณ์

อานันทเศรษฐี ผลแห่งบาป : ผลของความตระหนี่...เกิดเป็นคนหน้าตาอัปลักษณ์

อานันทเศรษฐีเป็นเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถี มีทรัพย์มากถึง ๘๐ โกฏิ (อสีติโกฏิวิภโว) เขามีบุตรชายเพียงคนเดียว คือ "มูลสิริ" เศรษฐีเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นมาก เขาจะ สอนลูก สอนญาติ และเหล่าคนงานให้สั่งสมทรัพย์ ใช้ให้น้อยที่สุด

ทายิกาเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายบิณฑบาตแต่พุทธะ...จากทุคติเป็นสุคติ

ทายิกาเทพธิดา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการถวายบิณฑบาตแต่พุทธะ...จากทุคติเป็นสุคติ

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหาร เขตกรุงสาวัตถี ทรงมีพระ มหากรุณาตรวจดูโลกตอนใกล้รุ่ง ทรงพบหญิงชาวกรุงมธุรา (แคว้นสุรเสนะ) คนหนึ่ง ใกล้ สิ้นอายุ ตายแล้วนางจะเกิดในอบายภูมิ

ครอบครัวอภิชาตบุตร ผลแห่งบุญ : พ่อแม่เป็นเปรต ลูก ๆ เป็นเทวดา

ครอบครัวอภิชาตบุตร ผลแห่งบุญ : พ่อแม่เป็นเปรต ลูก ๆ เป็นเทวดา

ในกรุงพาราณสี มีสามีภรรยาวรรณะพราหมณ์คู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ ทั้งสองมีบุตร ๓ คน คือ บุตรชายคนโต ๑ บุตรชายคนรอง ๑ และบุตรสาวเป็นคนเล็ก ๑

นายตัมพกาฐิกะ ผลแห่งบุญ : เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรตลอด ๕๕ ปี...ตายแล้วเกิดในชั้นดุสิต

นายตัมพกาฐิกะ ผลแห่งบุญ : เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรตลอด ๕๕ ปี...ตายแล้วเกิดในชั้นดุสิต

ชายหน้าตาอัปลักษณ์เข้าร่วมกับกลุ่มโจร ถูกทางการจับกุมได้ ยอมทรยศรับฆ่าเพื่อนโจร เพื่อตัวเองรอดตาย ทางการตั้งให้เป็นนายเพชฌฆาต

นายจุนทสูกริก : คนฆ่าหมูผู้เลือดเย็น

นายจุนทสูกริก : คนฆ่าหมูผู้เลือดเย็น

ผู้กระทำบาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็ย่อมเศร้าโศก เรียกว่า จะอยู่หรือตายก็ย่อมเศร้าโศก เขาเศร้าโศก เขาเดือดร้อน เพราะเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตน

ธัมมิกอุบาสก : ก่อนตายมีเทวรถมารอรับ

ธัมมิกอุบาสก : ก่อนตายมีเทวรถมารอรับ

ผู้กระทำบุญไว้แล้ว ย่อมร่าเริงใจในโลกนี้, ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในโลกหน้า เรียกว่า จะอยู่หรือตายก็ย่อมบันเทิง เขาบันเทิง เขาร่าเริงใจยิ่งนัก เพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตน

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล