กรรม

มฆมาณพ ผลแห่งบุญ : ผู้ประพฤติสาธารณประโยชน์และวัตรบท ๗

มฆมาณพ ผลแห่งบุญ : ผู้ประพฤติสาธารณประโยชน์และวัตรบท ๗

ฆมาณพเริ่มต้นบำเพ็ญกุศลสาธารณะ มีมาณพคนอื่น ๆ เห็นประโยชน์ ทยอยเข้าร่วม เกิดเป็นกลุ่มมาณพ ๓๓ คน

พระสีวลีเถระ ผลแห่งบุญ : ภิกษุผู้เลิศทางลาภสักการะ

พระสีวลีเถระ ผลแห่งบุญ : ภิกษุผู้เลิศทางลาภสักการะ

ตั้งความปรารถนาจะเป็นภิกษุผู้เลิศทางลาภ เมื่อ ๑ แสนกัปที่แล้ว

ลดาอุบาสิกา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการประพฤติสะใภ้ธรรม

ลดาอุบาสิกา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการประพฤติสะใภ้ธรรม

นางลดา เป็นธิดาอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี เธอเป็นคนฉลาดมีปัญญา เจริญวัย แล้วแต่งงานไปอยู่ในตระกูลสามี เธอประพฤติตนเป็นที่รักของสามี มารดาบิดาของสามี และชนในตระกูล ตัวยการพูดวจีน่ารัก

ลาชเทพธิดา ผลแห่งบุญ : การสั่งสมบุญ...นำความสุขมาให้

ลาชเทพธิดา ผลแห่งบุญ : การสั่งสมบุญ...นำความสุขมาให้

สาวชาวนาถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปะ แล้วถูกงูกัดตาย.... เกิดเป็นเทพธิดาในดาวดึงส์

โฆสกสุนัข ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการเห่านำทางพระปัจเจกพุทธเจ้า

โฆสกสุนัข ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการเห่านำทางพระปัจเจกพุทธเจ้า

สามีภรรยาคู่หนึ่ง นำบุตรที่เพิ่งคลอด หนีความอดอยาก สามีมีเจตนา ทิ้งลูกไว้ระหว่างทาง ภรรยาไม่ยอม แต่บุตรก็ตายเมื่อถึงกรุงโกสัมพี

กรรม

กรรม

กรรม แปลว่า การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ได้แก่ กระทำทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ เรียก มโนกรรม

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล