สิ่งที่ควรรู้

พระนางสามาวดี: ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา

พระนางสามาวดี: ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา

ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่ง ความตาย ผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย คนที่ประมาทก็เป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว

กุมภโฆสกะเศรษฐี: ลูกเศรษฐีทำงานเป็นยาม

กุมภโฆสกะเศรษฐี: ลูกเศรษฐีทำงานเป็นยาม

ยศย่อมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อบุคคลมีความขยัน มีสติ ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ ใคร่ครวญก่อนทำทุกครั้ง สำรวมกาย วาจา ใจ เลี้ยงชีวิตตามธรรม ด้วยความไม่ประมาท

พาลนักษัตร : งานนักขัตต์ของคนพาล

พาลนักษัตร : งานนักขัตต์ของคนพาล

คนพาลทั้งหลายมีปัญญาทราม มักประมาทอยู่เนืองๆ ส่วนผู้มีปัญญา มีแต่รักษาความไม่ประมาท เหมือนดังรักษาทรัพย์ที่มีค่าที่สุดไว้ ฉะนั้น

ภิกษุสองสหาย : ไม่ประมาทคนละแบบ

ภิกษุสองสหาย : ไม่ประมาทคนละแบบ

คนผู้มีปัญญาดี เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อสัตว์ทั้งหลายประมาท เป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากเมื่อสัตว์ทั้งหลายหลับ เขาจึงทิ้งคนเหล่านั้นไป เหมือนดังม้าฝีเท้าเร็ว วิ่งละทิ้งม้าตัวที่ไร้พลังไป ฉะนั้น

พระเมฆิยะ : จากความดำริชอบเป็นความฟุ้งซ่าน

พระเมฆิยะ : จากความดำริชอบเป็นความฟุ้งซ่าน

จิตเป็นธรรมชาติดิ้นรน กลับกลอก รักษายาก ห้ามได้ยาก ผู้มีปัญญาย่อมตัดให้ตรงได้ เหมือนดังช่างทำลูกศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น

มาติกมาตา: อุบาสิกาผู้รู้วาระจิต

มาติกมาตา: อุบาสิกาผู้รู้วาระจิต

(จิตนี้) ควบคุมได้แสนยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว มักแล่นไปในอารมณ์ตามความใคร่ การฝึกจิต (ด้วยอริยมรรค ๔) เป็นความดี จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้

พระภาคิไนยสังฆรักขิตะ: ผู้ใช้พัดตีหลวงลุง

พระภาคิไนยสังฆรักขิตะ: ผู้ใช้พัดตีหลวงลุง

(จิตนี้) ท่องเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในคูหา (หทัยรูป) คนเหล่าใดจะสำรวมจิต คนเหล่านั้นก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร (วัฏฏสงสาร)

พระปูติคัตตติสสเถระ : ผู้มีกายเน่า

พระปูติคัตตติสสเถระ : ผู้มีกายเน่า

อีกไม่นานหนอ ร่างกายนี้ จะนอนทับซึ่งแผ่นดิน เป็นร่างไร้วิญญาณ ถูกทิ้งแล้ว เหมือนดังท่อนไม้ ไร้ประโยชน์

นันทเศรษฐี: หลบภัยมาเป็นคนเลี้ยงโค

นันทเศรษฐี: หลบภัยมาเป็นคนเลี้ยงโค

จิตที่ตั้งไว้ผิด ทำให้เป็นคนเลวทราม เกิดความพินาศเสียหายยิ่งกว่าโจรเจอโจร หรือศัตรูเจอศัตรู

ภิกษุห้าร้อยรูป : พูดถึงดินภายนอก

ภิกษุห้าร้อยรูป : พูดถึงดินภายนอก

ใครจะรู้แจ้งแผ่นดินนี้ พร้อมทั้งยมโลก (มนุษย์โลก)นี้ และเทวโลกด้วย ใคร จะเลือกบทแห่งธรรมที่เราแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนคนผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ ฉะนั้น

พระเจ้าวิฑูฑภะ : ฆ่าพวกเจ้าศากยะ

พระเจ้าวิฑูฑภะ : ฆ่าพวกเจ้าศากยะ

มัจจุราชย่อมปลิดชีพนรชนผู้มีใจข้องแวะในอารมณ์ต่างๆ ผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้ (กามคุณ ๕) อยู่ เหมือนมวลน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านผู้กำลังหลับใหลไป ฉะนั้น

ปาฏิกาชีวก : ด่าคนอุปัฏฐาก

ปาฏิกาชีวก : ด่าคนอุปัฏฐาก

ไม่ควรใส่ใจคำหยาบของคนเหล่าอื่น ไม่ควรแลดูการกระทำที่คนอื่นๆ ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ พึงพิจารณาแต่ที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้น

บุรุษคนหนึ่ง : เพิ่งรู้โยชน์หนึ่งยาวไกล

บุรุษคนหนึ่ง : เพิ่งรู้โยชน์หนึ่งยาวไกล

กลางคืนของคนที่ตื่นอยู่ ย่อมยาวนาน, โยชน์เดียวของคนที่ล้าแล้ว ย่อมไกล สังสาระของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม ย่อมยืดยาว

คัณฐิเภทกโจโร : โจรผู้ทำลายปม

คัณฐิเภทกโจโร : โจรผู้ทำลายปม

บุคคลใดเป็นคนโง่ รู้ความที่ตนเป็นคนโง่ บุคคลนั้นเป็นบัณฑิตได้บ้าง เมื่อรู้ตัวอย่างนั้น ส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่ แต่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต บุคคล นั้นแล ย่อมเรียกว่า คนโง่

กสกะ (ชาวนา) :รอดโทษเพราะพระพุทธเจ้า

กสกะ (ชาวนา) :รอดโทษเพราะพระพุทธเจ้า

บุคคลกระทำกรรมใดแล้ว เดือดร้อนใจในภายหลัง มีใบหน้าชุ่มด้วยน้ำตา ร้องไห้ เสวยวิบากของกรรมใดอยู่ แสดงว่ากรรมนั้นเป็นกรรมไม่ดี

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล