สิ่งที่ควรรู้

อรูปพรหมภูมิ ๔

อรูปพรหมภูมิ ๔

สมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนา บรรดาโยคี ฤๅษี ชีไพรดาบส ที่บำเพ็ญตบะเดชะภาวนา เกิดความพอใจเป็นนักหนา ในภาวะที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปกาย ปรารถนาอยู่แต่ในความไม่มีรูป

มหาสุญญตาสูตร

มหาสุญญตาสูตร

ความไม่มีที่สุดแห่งสัตว์โลกทั้งหลาย

ภัยในท่ามกลางสังสารวัฏ

ภัยในท่ามกลางสังสารวัฏ

พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กล่าวว่า ที่สุดข้างต้นของสังสารวัฏไม่ปรากฏ แม้ที่สุดข้างปลายก็ไม่ ปรากฏ

จากมนุษยภูมิ - สู่อบายภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่อบายภูมิ

เจ้าสุปปพุทธะ ผู้เป็นบิดาของพระเทวทัตและพระนางยโสธรา แสดงอกุศลกรรมที่นําไปสู่ นรกอเวจี

จากมนุษยภูมิ - สู่เปตภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่เปตภูมิ

สารีปุตตเถรมาตุเปตวัตถุ แสดงกรรม ที่นํามารดาพระสารีบุตรไปสู่ เปตวิสัย

จากมนุษยภูมิ - สู่เดรัจฉานภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่เดรัจฉานภูมิ

นาคราชเอรกปัตตะ แสดงกรรมที่นําภิกษุไปเกิดเป็น สัตว์เดรัจฉาน

จากมนุษยภูมิ - สู่มนุษยภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่มนุษยภูมิ

ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ำ ภายในถ้ำมีเตียงอยู่ ๗ เตียง เมื่อภิกษุเหล่านั้น เข้าพักนอนบนเตียงนั้นแล้ว ตอนกลางคืน แผ่นหินเท่าเรือนยอดกลิ้งลงมาปิดประตูถ้ำ

จากมนุษยภูมิ - สู่เทวภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่เทวภูมิ

ผลของการถวายทานและรักษาอุโบสถ ในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงได้บังเกิดในภพดาวดึงส์

จากเดรัจฉานภูมิ สู่เทวโลก

จากเดรัจฉานภูมิ สู่เทวโลก

ปุริสวิมานวัตถุ มัณฑูกเทวปุตตวิมาน แสดงสัตว์ จากเดรัจฉานภูมิ สู่เทวโลก

จากมนุษยภูมิ - สู่พรหมภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่พรหมภูมิ

เมื่อไฟกําลังไหม้ปราสาท หญิงเหล่านั้นมนสิการ เวทนาปริคหกรรมฐาน บางพวกได้เป็นพระอนาคามี แล้วถึงแก่กรรม ไปบังเกิดใน ชั้นพรหมสุทธาวาส

ภัยในชาตินี้

ภัยในชาตินี้

บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติทุจริต ด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจ

ภัยในชาติหน้า

ภัยในชาติหน้า

บุคคลผู้นั้นหลังจากกายแตกตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเพราะกรรมของตน

วัฏฏะ

วัฏฏะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวัฏฏะ ด้วยทุกขอริยสัจ และทุกขสมุทยอริยสัจ ชี้แจงให้ทราบถึง ความถือมั่นด้วย ตัณหา มานะ และทิฏฐิ

วิวัฏฏะ

วิวัฏฏะ

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงวิวัฏฏะ ด้วยทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เพื่อให้ ละอวิชชา อันเป็นรากเหง้าของวัฏฏะ ยัง วิชชา คืออรหัตตมรรคให้เกิดขึ้น

กามาทีนวกถา - โทษของกาม

กามาทีนวกถา - โทษของกาม

โทษของกามทั้งหลาย เพราะความสุขในสวรรค์ ก็ยังเพียบพร้อมอยู่ด้วยกามคุณ ๕ ชาวสวรรค์ก็ยังมีความยินดีพอใจในกามคุณ อารมณ์อันเป็นเหตุที่ยังทําให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะได้อีก

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล