อรหันต์

พระกุณฑลเกลีเถรี : อดีตสตรีผู้หลงรักโจร

พระกุณฑลเกลีเถรี : อดีตสตรีผู้หลงรักโจร

ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อย แต่ไม่ประกอบด้วยเนื้อความที่เป็นประโยชน์ เทียบกันไม่ได้กับบทธรรมบทเดียว ที่ฟังแล้วสงบระงับกิเลสได้

พระขานุโกณทัญญเถระ : ผู้นิ่งดุจตอไม้

พระขานุโกณทัญญเถระ : ผู้นิ่งดุจตอไม้

คนไม่มีปัญญา มีจิตไม่มั่นคง มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี, คนมีปัญญา มีฌาน มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล